Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là gì? Giải thích ngắn gọn

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (Non-performing loan ratio) là chỉ số mà ngân hàng sử dụng để đo lường sự đối phó với rủi ro liên quan đến nợ xấu.  Khi ngân hàng cho vay, họ phải đối mặt với khả năng không thu hồi được nợ. Nếu người vay không trả nợ sau 90 ngày kể từ hạn thanh toán, đó là nợ xấu. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là thước đo để theo dõi và quản lý rủi ro.

Công thức tính tỷ lệ bao phủ nợ xấu:  

Dự phòng nợ xấu / Tổng nợ xấu  

Nhưng thường ngân hàng Việt Nam không báo cáo riêng về dự phòng nợ xấu. Do đó, có thể sử dụng tỷ lệ bao phủ nợ quá hạn:  

(Dự phòng cụ thể + Dự phòng chung) / Tổng nợ quá hạn  

Dự phòng cụ thể là số tiền dự phòng cho rủi ro tương ứng với từng tài sản. Dự phòng chung là số tiền dự phòng cho các rủi ro chưa xác định rõ. Nó được tính từ 0,75% số dư nợ nhóm 1, 2, 3, 4 trừ tiền gửi, trái phiếu theo quy định. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giúp ngân hàng đối phó với nợ xấu và kiểm soát rủi ro. Khi có nợ xấu, ngân hàng có thể dự phòng để giải quyết tình hình. Điều này đảm bảo hoạt động bình thường của ngân hàng.  

Chứng Khoán SH

ĐT/Zalo “Chứng Khoán SH”: 0886234455
Kênh Youtube: Chứng Khoán SH
Nhóm Zalo: Tham gia
Facebook: Chứng Khoán SH – SH Investment

Leave a Reply